Podmienky prenájmu

Prenájom obytného prívesu (OP) a karavanu (K)

Potrebné doklady

Nájomca musí dovŕšiť 24 rokov a byť držiteľom vodičského oprávnenie skupiny B po dobu najmenej  2 roky. OP a K bude prenajatý až po predložení dvoch dokladov preukazujúcu totožnosť nájomcu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas). Pri firmách sa bude vyžadovať živnostenský list alebo výpis z obchodného registra.

Prevzatie a vrátenie vozidla 

OP a K sa odovzdáva nájomcovi v sídle spoločnosti. Samozrejme OP a K sa odovzdáva čistý s doplnenými nádržami na vodu a plnou plynovou fľašou. Nájomca nemusí dopĺňať pred ukončením prenájmu vodu a plyn, ale musí vyprázdniť nádrž na odpadovú vodu a nádrž WC, ak nádrže nebudú vyprázdnené účtuje sa poplatok 50 €. Prevzatie a odovzdanie OP a K zaberie približne 60 – 80 minút. OP a K sa odovzdáva podľa dohody s nájomcom. Po uplynutí doby nájmu OP a K je nájomca povinný vrátiť OP a K v sídle spoločnosti najneskôr do 18:00 hod. posledného dňa nájmu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Servisný poplatok

Servisný poplatok 50 € zahŕňa úplne vyčistenie interiéru OP a K, profesionálne umytie exteriéru OP a K, plnú plynovú fľašu, kompletné čisté kuchynské vybavenie, čisté posteľné plachty, chémia do WC + toaletný papier, doplnenie vody do nádrži, príprava OP a K (drobné opravy a servisné práce), asistenčné služby na zavolanie.

Kaucia

Pri odovzdaní OP vyžadujeme vratnú kauciu 600 € a pri K 1 000 € v hotovosti. Pre zahraničného zákazníka je vratná kaucia pri OP 1 100 € a pri K 2 000 €. Kaucia slúži na prípadne škody, ktoré nie sú kryté havarijným poistením, neodstrániteľné znečistenie, poškodenie interiéru, exteriéru karavanu. Táto kaucia sa uhrádza pri prevzatí OP a K.

Poistenie 

OP a K majú uzatvorené zákonné a havarijne poistenie. Spoluúčasť pri havarijnom poistení je 10 %, min. Však 380 €. Spoluúčasť bude v prípade poistnej udalosti strhnutá z kaucie. Odcudzenie alebo poškodenie príslušenstvá v OP a K sa nevzťahuje do havarijného poistenia, tak isto ani pri vniknutí tretej osoby odcudzenia príslušenstva alebo predmetov umiestnených vo vnútri OP a K. Takéto škody budú strhnuté z kaucie. Ak kaucia neposkytuje krytie vzniknutej škody alebo spoluúčasti, tak nájomca je povinný uhradiť rozdiel do 7 kalendárnych dní.

Platobné podmienky

OP a K sú rezervované až po úhrade 50 % z celkovej ceny nájmu a servisné poplatku v hotovosti alebo prevodom na účet prenajímateľa. Najneskôr 30 dní pred nájmom musí byť uhradených ďalších 50 % z celkovej ceny nájmu v hotovosti alebo prevodom na účet prenajímateľa. Nájomca pri úhrade cez bankový účet zadáva variabilný symbol číslo faktúry. 

Sankcie

Strata kľúčov, osvedčenia, zelenej karty alebo inej dokumentácie od OP a K účtuje prenajímateľ pokutu 300 € za každú stratenú položku. V prípade veľkého znečistenia OP a K účtuje prenajímateľ zmluvnú pokutu do 150 €. V prípade neskoršieho vrátenia OP a K ako bolo dohodnuté v zmluve, účtuje prenajímateľ zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý začatý deň.

Nehody a poruchy

Pri akejkoľvek škodovej udalosti je nájomca povinný okamžite nahlásiť škodu telefonicky prenajímateľovi. Jedná sa o živelnú pohromu, nehodu, vniknutie tretej osoby do OP a K, odcudzenie OP a K. Pri týchto udalostiach je nájomca povinný privolať políciu a vyžiadať si doklad o vykonanom šetrení. Pri udalostiach ako nehoda, živelná pohroma, porucha a odcudzenie máme OP a K havarijne poistení. 

Prenájom e-bicyklov a e-kolobežiek 

Nájomca pri prenájme musí predložiť jeden doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas). Pri firmách sa bude vyžadovať živnostenský list alebo výpis z obchodného registra. Prevzatie e-bicykla a e-kolobežky je na mieste sídla prenajímateľa. Pri službe dodanie e-bicykla a e-kolobežky na adresu, sú prenajaté veci dovezené na dohodnutú adresu. Nájomca pred nájmom musí zaplatiť 50 % z ceny nájmu v hotovosti alebo prevodom na účet prenajímateľa. V deň nájmu musí byť splatených ďalších 50 % z ceny nájmu v hotovosti alebo prevodom na účet prenajímateľa. Nájomca pri prevzatí zaplatí vratnú kauciu, za e-bicykel 700 € a za e-kolobežku 300 €. Pri nadmernom znečistení e-bicykla a e-kolobežky sa účtuje pokuta 10 €. Ak počas prenájmu sa e-bicykel alebo e-kolobežka poškodí, stratí sa príslušenstvo bude to sankcionované a strhnuté z vratnej kaucii.